Kuchnia

zupy

Kurkowa jak u babci

Czas przygotowania: powyżej godziny
Bulion:
2 marchewki
1 korzeń pietruszki
1 młody seler z nacią / 1/2 bulwy selera i 2 łodygi selera naciowego
1 por
1 czerwona papryka
4 ziarna pieprzu
2 ziarna ziela angielskiego
2 liście laurowe
1 łyżeczka dobrego oleju
sól

Zupa:
2 małe cebule
500 g kurek
olej roślinny

500 g ziemniaków

1 – 1 1/2 litra bulionu warzywnego

1/2 szklanki tłustego mleka roślinnego, na przykład domowego dyniowego lub laskowego
1 łyżeczka soku z cytryny
sól i czarny pieprz
garść posiekanych koperku i pietruszki

Przygotowanie:
Wa­rzy­wa na bu­lion do­kład­nie umyć, w razie po­trze­by prze­kro­ić na mniej­sze czę­ści. Z pa­pry­ki wy­kro­ić gniaz­do na­sien­ne i po­zbyć się pe­stek. Tak przy­go­to­wa­ne wa­rzy­wa wło­żyć do garn­ka wraz z ole­jem, sporą szczyp­tą soli oraz przy­pra­wa­mi, a na­stęp­nie wlać 1,5 litra wody. Go­to­wać pod przy­kry­ciem na dużym ogniu, kiedy tylko się za­go­tu­je ogień zmniej­szyć i go­to­wać na mi­ni­mal­nym ogniu przez prz­yn­ajmniej 1 1/2 go­dzi­ny.
Kiedy bu­lion bę­dzie pra­wie go­to­wy zająć się przy­go­to­wa­niem resz­ty zupy. Kurki wło­żyć do dużej miski z bar­dzo zimną wodą, bły­ska­wicz­nie i do­kład­nie wy­płu­kać, a na­stęp­nie wy­ło­wić z wody. Odło­żyć na pa­pie­ro­wy ręcz­nik i osu­szyć. Ce­bu­lę po­kro­ić w kost­kę, a ziem­nia­ki obrać lub oskro­bać i po­kro­ić w drob­ną kost­kę – jeśli bę­dzie za gruba, kurki się roz­go­tu­ją.
Na dnie garn­ka roz­grzać olej, dodać ce­bu­lę. Sma­żyć 1 mi­nu­tę, na­stęp­nie zwięk­szyć ogień i na bar­dzo go­rą­cy tłuszcz dodać kurki. Sma­żyć przez 1 mi­nu­tę, po czym zmniej­szyć ogień i dodać po­kro­jo­ne ziem­nia­ki. Sma­żyć na nie­du­żym ogniu przez 5 minut, co jakiś czas mie­sza­jąc.
Do zru­mie­nio­nych wa­rzyw stop­nio­wo wle­wać bu­lion, aby zupa nie wy­szła za rzad­ka. Na­stęp­nie zupę przy­kryć i go­to­wać 8 – 12 minut do mo­men­tu, aż ziem­nia­ki będą mięk­kie.
Na ko­niec do zupy dodać mleko, sok z cy­try­ny oraz po­sie­ka­ne świe­że zioła. Do­pra­wić do smaku solą oraz pie­przem.
Po­ra­dy:

Jeśli nie macie czasu na go­to­wa­nie bu­lio­nu z po­wyż­sze­go prze­pi­su mo­że­cie użyć in­ne­go do­bre­go bu­lio­nu – wtedy zro­bie­nie zupy zaj­mu­je 20 minut, a jeśli bu­lion bę­dzie po­rząd­ny, zupa wyj­dzie rów­nie smacz­na.
Do zupy kur­ko­wej do­brze spraw­dzi się tłu­ste mleko – dla­te­go ja naj­czę­ściej robię ja sama w cza­sie, kiedy go­tu­je się bu­lion. Mo­że­cie też użyć 2 łyżek śmie­tan­ki ko­ko­so­wej lub przy­go­to­wać śmie­tan­kę sło­necz­ni­ko­wa.
Nie muszę chyba do­da­wać, że z wa­rzyw z bu­lio­nu warto zro­bić we­gań­ski pasz­tet, praw­da?
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation