Książka

Reading Corner

Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej
Monografia „Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej' zawiera skondensowaną wiedzę dotyczącą instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulacyjne ingerują w sytuację przedsiębiorców i konsumentów.
Pionierskie zaprezentowanie tematyki form działania pozwala zorientować się w uprawnieniach, jakie otrzymują i ograniczeniach jakim poddawani są przedsiębiorcy, działający m.in. w sektorach energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego. Przybliżenie czytelnikowi podstawowych konstrukcji prawnych następuje w kontekście zjawisk ekonomicznych, przez co rozważania mają zarówno ogólnoteoretyczny, jak i stricte praktyczny wymiar. Analiza bogatego orzecznictwa sądowego oraz tez z literatury przedmiotu pozwala uzyskać rozeznanie co do instrumentów prawnych, za pomocą których organy regulujące oddziałują na zachowania uczestników rynku. Omówione zostają zarówno „klasyczne' formy działania organów administracji publicznej, jak i formy „swoiste', których podstaw i trybu zaskarżenia oraz powodowanych skutków prawnych poszukiwać należy w ogólnych konstrukcjach prawa administracyjnego.
W książce podejmowane są kwestie związane m.in. z umowami administracyjnymi, aktami generalnymi, aktami planowania, aktami informacji, aktami kontrolnymi a także decyzjami dostępowymi, decyzjami o nałożeniu kar pieniężnych, koncesjami oraz innymi formami oddziaływania na możliwość rozpoczęcia i warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
Monografia jest pierwszą w polskim piśmiennictwie pozycją kompleksowo przybliżającą przedmiotową sferę działalności organów regulacyjnych w ujęciu modelowym.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation