Warunki użytkowania serwisu STYLOWI.PL

1. Użyte w regulaminie terminy

1.1 Serwis – serwis internetowy, który umożliwia publikowania na swojej tablicy wybranych przez użytkownika zdjęć lub filmów z takich źródeł jak dysk twardy użytkownika, serwisy społecznościowe oraz inne serwisy internetowe, obserwowanie tablic innych użytkowników, komentowanie oraz śledzenie aktywności innych użytkowników.

1.2 Strony w serwisie Stylowi.pl – Usługodawca i Użytkownik.

1.3 Usługodawca – właściciel serwisu – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem stylowi.pl/, to jest firma MSI z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 7303, prowadzonej przez Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, o nr REGON 220354408 i nr NIP 593-164-38-20.

1.4 Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu.

1.5 Treść serwisu – pliki graficzne, zdjęcia, filmy publikowane w serwisie przez Użytkownika.

1.6 Za Usługę świadczoną usługobiorcy przez usługodawcę rozumie się hosting (przechowywanie) plików celem przechowywania przez użytkownika Treści.

 

2. Założenia ogólne

2.1 Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: www.stylowi.pl/pl/regulamin

2.2 Użytkownik wraz z rejestracją lub korzystaniem z usług serwisu Stylowi.pl potwierdza, że:

 • zapoznał się z Regulaminem Serwisu,
 • zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Regulaminu w każdym czasie.

 

2.3 Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje o tym fakcie usługobiorców wraz z podaniem czasu wejścia zmian w życie.  

2.5 Usługodawca, na bazie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu świadczenia usług do osób, które ukończyły 18 lat.

2.6 Warunkiem Użytkowania oferty zgodnie z punktem 1.1 jest rejestracja użytkownika na stronie Serwisu. Do rejestracji Użytkownik potrzebuje ważnego adresu e-mail oraz hasła. Za alternatywną formę logowania do Serwisu uznaje się korzystanie z Serwisu za pośrednictwem danych dostępowych z serwisu Facebook, która to oznaczona jest prostokątem na stronie logowania z napisem „Zaloguj się przez facebooka”.  

3. Warunki korzystania z serwisu

3.1 Usługodawca zobowiązuje się oferować usługę na warunkach określonych w Regulaminie.

3.2 Usługodawca ma prawo do zmiany technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia usługi oraz zakresu praw i obowiązków Stron.

3.3 Usługa polegać ma na przechowywaniu przez usługodawcę treści zamieszczonych przez usługobiorców.

3.4 Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest do:

 • korzystania z Serwisu w sposób nie powodujący jego zakłóceń,
 • korzystania z serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych,
 • korzystania z zamieszczonych w Serwisie Treści wyłącznie do użytku własnego. Wykorzystanie Treści w innym celu jest dopuszczalne jedynie po udzieleniu zgody osoby uprawnionej.

4. Odpowiedzialność za zamieszczane Treści

4.1 Odpowiedzialność za zamieszczane dane, teksty, zdjęcia, grafiki, wiadomości, komentarze oraz pozostałe Treści spoczywa wyłącznie na tej osobie, od której dana Treść pochodzi. Dotyczy to zarówno Treści stworzonych przez Użytkowników samodzielnie, jak i pochodzących z innych źródeł, a które za pośrednictwem serwisu Użytkownik zamieszcza, zachowuje, publikuje, i/lub przekazuje.

4.2 Publikowane przez użytkownika treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich. Muszą ponadto stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.3 Użytkownik deklaruje, iż w ramach korzystania z Serwisu, w odniesieniu do zamieszczanych Treści:

 • dysponuje niezbędnymi prawami w stosunku do zamieszczanych Treści w zakresie ich zapisywania, zamieszczania i/lub przekazywania,
 • korzystając z Serwisu nie narusza żadnych praw osób trzecich (obojętnie jakiego rodzaju), żadnych regulacji prawnych oraz warunków niniejszego Regulaminu,
 • w razie gdy nie jest właścicielem praw do zamieszczanych treści, posiada wszelkie niezbędne przeniesione prawa, pozwolenia, zgody i tym podobne.
 • zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz rekompensuje poniesione przez Usługodawcę straty,
 • posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • dysponuje wyłącznymi prawami w zakresie własności przemysłowej,
 • dysponuje prawami w zakresie wykorzystania wizerunków artystów i wykonawców,

4.4 W przypadku występowania roszczeń osób trzecich lub innych Użytkowników serwisu w stosunku do zamieszczonych przez danego Użytkownika treści, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik, którego dane roszczenie dotyczy.

4.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści oraz Komentarzy. Nie dokonuje ich weryfikacji. Na bieżąco nie bada ich zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.

4.6 W każdym przypadku gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik zamieścił w Serwisie Treści, Komentarze niezgodne z postanowieniami Regulaminu może on:

 • usunąć Treści oraz Komentarze niezgodne z postanowieniami Regulaminu,
 • zablokować Użytkownikowi, którego zgłoszenie dotyczyło możliwość ponownego zamieszczania Treści oraz Komentarzy.

4.7 Użytkownik zamieszczając w Serwisie Treści wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

4.8 Użytkownikowi zabrania się zamieszczać w Serwisie danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego przez prawo zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

4.9 W razie gdy Usługodawca (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) zobowiązany zostanie do zapłaty jakiegokolwiek kary, rekompensaty, odszkodowania lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy wartość roszczenia oraz pokryć wszelkie poniesione przez Usługodawcę koszty poniesione w związku z ujawnieniem roszczeń osób trzecich.

4.10 Użytkownik zwalnia Usługodawcę i połączone z nim prawnie przedsiębiorstwa z żądania wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Usługodawcy twierdząc, że na stronie zamieszczane są Treści gwałcące prawa osób trzecich lub naruszające ustawowe przepisy łącznie z kosztami obrony prawnej. To samo tyczy się roszczeń wysuwanych z tytułu naruszenia poniższego Regulaminu.

4.11 Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu nie może:

 • zamieszczać Treści, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe, prawa osobiste i prawa własności,
 • zamieszczać Treści, które mogłyby być uznane za groźbę, zawierały słownictwo naruszające dobre obyczaje, obraźliwe, wulgarne, perwersyjne, wywołujące nienawiść na dowolnym tle, rasistowskie, pornograficzne, nawołujące do przemocy oraz takie, które w każdy inny sposób mogłyby wyrządzić krzywdę lub szkodę,
 • zamieszczać treści, co do których nie jest uprawniony,
 • podawać się za osobę, którą nie jest, lub podawać nieistniejący związek z taką osobą,
 • zamieszczać Treści, które stanowią reklamę, materiały promocyjne, wiadomości – śmieci, e-maili, smsów, listów łańcuszków oraz innych Treści, które stoją w opozycji do celu w jakim serwis powstał,
 • gromadzić, zapisywać, dystrybuować dane osobowe o innych użytkownikach, chyba, że zainteresowani wyrażą na tego typu działania zgodę,
 • zamieszczać Treści, które stanowią produkt lub usługę np. porady prawne, e-booki, zeskanowane części książek, materiały szkoleniowe itp.
 • nagabywać, oczerniać, wpędzać w tarapaty lub zakłopotanie, sprawiać przykrość Użytkownikowi serwisu tj. osobie fizycznej, prawnej czy przedsiębiorstwu,
 • rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje o osobie fizycznej, prawnej lub przedsiębiorstwie,

5. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

5.1 Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w Serwisie w stosunku do dowolnej liczby użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.

5.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny informują o tym fakcie Użytkowników co najmniej 14 dni wcześniej.

5.3 Usługodawca może w każdym czasie odstąpić od świadczenia usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku zamieszczania przez Użytkownika Treści o charakterze niedozwolony, sprzecznym z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszego Regulaminu.

5.4 Możliwe spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem rozstrzygają sądy właściwe zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

5.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

5.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation