Książka

Reading Corner

Notarialne poświadczenie dziedziczenia
Notarialne poświadczenie dziedziczenia (APD) jest jedną z możliwości potwierdzenia praw do spadku. Zgodnie z art.1025 § 1 KC ustalenie nabycia spadku może nastąpić według wyboru zainteresowanego w drodze sądowej przez stwierdzenie nabycia spadku albo z pominięciem tej drogi przez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Stosownie do wynikającego z art. 1025 § 2 KC domniemania prawnego, skutecznego erga omnes, osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Zostało ono wprowadzone do polskiego systemu prawnego dnia 2.10.2008 r.
Zarysowana regulacja prawa dotycząca notarialnego poświadczenia dziedziczenia wymaga pogłębionej analizy prawnej. Rodząca się w tym zakresie praktyka notarialna i sądowa oraz nauka postępowania i prawa cywilnego sygnalizuje wiele problemów i wątpliwości co do stosowania tego nowego instrumentu prawnego.
Niniejsza publikacja wychodzi naprzeciw temu. Składa się ona z następujących części:
charakter prawny aktu poświadczenia dziedziczenia,
zagadnienia wybrane dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
terytorialny i czasowy zasięg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie europejskiego poświadczenia spadkowego,
sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia a dyspozycja testatora przedmiotami wyczerpującymi prawie cały spadek (art. 961 KC),
uczestnicy poświadczenia dziedziczenia – między gwarancją a efektywnością,
charakter prawny projektu protokołu dziedziczenia,
zasady sporządzenia protokołu dziedziczenia,
odmowa sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia,
notarialne otwarcie i ogłoszenie testamentu,
przedsiębiorstwo w spadku ‒ nowa jednostka organizacyjna.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do notariuszy, zastępców notariuszy, a także aplikantów notarialnych. Ponadto jest ona skierowana do wszystkich osób mających na co dzień związek z notarialnym poświadczeniem dziedziczenia, które chciałyby pogłębić wiedzę z tego zakresu tj. sędziów, prokuratorów, radców prawnych oraz adwokatów.
Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation